About LEGO Titanium Dragon (70748)

Ride to freedom on the Titanium Dragon!