About LEGO Katana V11 (70638)

Pursue Luke Cunningham with Kai’s Katana V11!