About LEGO Kryptarium Prison Breakout (70591)

Rush to rescue Zane from Kryptarium Prison with Kai!