About LEGO Mia’s Farm Suitcase (10746)

It’s feeding time down at the animal farm!